محلول تقویت کننده پالمینکس اِویدرم
1,073,000 ریال 1,073,000 ریال 1073000.0 IRR
محلول تقویت کننده پالمینکس+ اِویدرم
2,200,000 ریال 2,200,000 ریال 2200000.0 IRR
شامپو پالمینکس اِویدرم
498,000 ریال 498,000 ریال 498000.0 IRR
شامپو اِوی دیلی اِویدرم
418,000 ریال 219,000 ریال 219000.0 IRR
شامپو اکتوزینک اِویدرم
430,000 ریال 230,000 ریال 230000.0 IRR
شامپو سیبونوم جی اِویدرم
460,000 ریال 460,000 ریال 460000.0 IRR
شامپو اویدرای اِویدرم
448,000 ریال 310,000 ریال 310000.0 IRR
شامپو اویکالر اِویدرم
432,000 ریال 432,000 ریال 432000.0 IRR
شامپو سیکلوزینک دی اِویدرم
594,000 ریال 594,000 ریال 594000.0 IRR
شامپو سیکلوزینک_جی اِویدرم
594,000 ریال 594,000 ریال 594000.0 IRR
شامپو کراستم دی اِویدرم
579,000 ریال 579,000 ریال 579000.0 IRR
شامپو کراستم جی اِویدرم
579,000 ریال 309,000 ریال 309000.0 IRR
شامپو سیکلوزینک اِویدرم
531,000 ریال 335,000 ریال 335000.0 IRR
شامپو اوی ولوم اِویدرم
443,000 ریال 295,000 ریال 295000.0 IRR
ژل بهداشتی بانوان اِویدرم
481,000 ریال 370,000 ریال 370000.0 IRR